Wonen

Er is een tekort aan woningen en er is onvoldoende doorstroming. Er zijn genoeg huizen met tuin, dit is 65% van de woningvoorraad. Onze demografie groeit naar meer alleenstaanden en oudere echtparen. Starters kiezen de stad, net als ouderen die goede voorzieningen, zorg en cultuur wensen. De zoektocht naar eengezinswoningen is een probleem van nu. Veel woningen met tuin worden bezet door senioren. Over tien jaar is dat tekort verdampt. Goede appartementen zijn geen concessie, maar een behoefte.

Kwantitatieve doelen

Realiseren van nieuwbouwproductie van 300 woningen per jaar, huur en koop waarvan 40% sociale woningbouw bij grootschalige projecten en 30% sociale woningbouw bij kleinschalige projecten, huur en koop. Bouwen naar behoefte per kern/gebied en zo spoedig mogelijk starten met de inventarisatie wat wenselijk is aan eengezins-, starter-, senioren- of vrijstaande woningen en in welk prijssegment.

Kwalitatieve doelen

Meer koop- en huurwoningen bouwen voor alle inkomensgroepen, verspreid over de gemeente, voldoende starterswoningen in alle kernen en bouwen zoveel mogelijk voor de lokale vraag. Nieuwe woningbouwplannen zo snel mogelijk realiseren, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen al klaar te hebben liggen nog voordat de provincie daarvoor ruimte biedt. Streng beleid rond voorzienbaarheid om projecten te verplichten snel van start te gaan en het realiseren van meer sociale woningbouw.
Experimenteren met bouw voor specifieke doelgroepen, zoals ‘Tiny Houses’ en kangoeroewoningen. Daarnaast vinden wij dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) projecten voorrang moeten krijgen bij het aankopen van grond van de gemeente. Onderzoeken met bestaande capaciteit naar de mogelijkheden om een Knarrenhof te realiseren en te faciliteren. Dit is een woonvorm in een hofje waar “jonge ouderen” en “oudere jongeren” graag elkaar helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
Voor een kwalitatieve doelstelling als ‘het realiseren van voldoende starterswoningen in alle kernen’ moet inzichtelijk worden gemaakt wat er per kern aan woningbouw nodig is.

Splitsen van woningen

Gelet op het grote woningtekort vinden wij dat mogelijk moet worden, daar waar het kan, bestaande eengezinswoningen of leegstaande kantoorpanden op te delen in meerdere wooneenheden.

Hoogbouw

Hoogbouw van meer dan 5 woonlagen moet mogelijk worden voor de stad Schagen en hoogbouw van maximaal 4 woonlagen moet mogelijk worden voor de dorpen Warmenhuizen en ’t Zand waarmee de nadruk moet worden gelegd op senior- en startersappartementen.

Doorstromingswoning

De Seniorenpartij Schagen wil een tweede woning op eigen grond toestaan als doorstromingswoning (= een andere term voor een mantelzorgwoning). Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast of ingepast worden in de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Schagen. De doorstromings-woning moet mogelijk zijn voor diegenen, die minimaal 65 jaar zijn en kleiner wil gaan wonen. Iemand van 65 die gezond is wil best € 100.000, – euro besteden wat hij of zij niet zal doen wanneer zij ongezond of ziek zijn. De
oorspronkelijke woning wordt verkocht aan bijvoorbeeld een familielid of mensen die een eventuele verzorging op zich willen nemen. Als tegenprestatie kunnen de bewoner(s) van de doorstromingswoning een tegendienst doen door een bijdrage te leveren in het gezin van het kind zoals oppassen of het verzorgen van een gezonde maaltijd. Groot voordeel is dat de
oudere in zijn vertrouwende omgeving kan blijven wonen, er geen beroep wordt gedaan op een verzorgingshuis en de mensen die werken in de zorg worden ontlast.

Tiny Houses

Tiny Houses zijn al jarenlang de wens van de Seniorenpartij Schagen, om deze in de gemeente Schagen mogelijk te maken en tot nu toe is dat zeer stroperig verlopen. Wij willen daar verandering in brengen en gebieden aanwijzen waar Tiny Houses zijn toegestaan. Wij willen in de komende vier jaar 100 Tiny Houses realiseren. Ook willen wij de procedures vereenvoudigen en daar waar men er niet uitkomt ervoor zorgen dat de inwoner bij de hand wordt genomen om het noodzakelijke papierwerk te kunnen invullen. Wel stelt de
Seniorenpartij Schagen dat alleen inwoners van de gemeente Schagen hiervoor in aanmerking kunnen komen of aan economisch gebonden personen.

Minimaal woonoppervlak

De afgelopen jaren zijn woningen gesplitst uit winstbejag, wat heeft geleid tot
woonoppervlaktes van minder van 35 m2. Dit is onacceptabel en wij vinden dat dit op zijn minst 35 m2 moet zijn.

Spookdorpen

De Seniorenpartij Schagen wil een halt toeroepen met betrekking tot de verkoop van woningen aan niet ingezetenen of niet economisch gebonden personen of bedrijven, zodat we geen spookdorpen krijgen in de winter en/of overlast zoveel mogelijk willen tegengaan. Dit willen wij niet voor de gehele gemeente Schagen, maar speciaal invoeren voor Callantsoog, Grote Keeten, Sint Maartenszee en Petten. Mocht blijken dat binnenlandse- en of buitenlandse beleggers gaan uitwijken naar andere locaties binnen de gemeente Schagen dan zullen wij opnieuw beoordelen of deze maatregel ook op andere locaties moet worden ingevoerd. Deze opkoopbescherming bepaald dat een eigenaar van een woning vier jaar lang niet mag verhuren. Op deze manier proberen wij weer kansen te creëren voor starters en de leefbaarheid te behouden c.q. te vergroten. Deze maatregel kan per wijk opgelegd worden.

Huurwoning

Seniorenpartij Schagen is voor doorstroming. Dit kunnen we bereiken door meer betaalbaar te bouwen van senioren-/starterswoningen. Waarom senioren-/starterswoningen? Starters zijn inwoners tussen ruwweg 25-40 jaar oud (millennials) en zijn in de meeste gevallen alléén of met z’n tweeën net als senioren. Voor beide groepen is een groot tekort en wat is er niet mooier om jong en “oud” door elkaar te laten leven. De jongeren kunnen de ouderen ondersteunen. Zij kunnen helpen bij de ontwikkelingen in de digitale wereld en het houdt de ouderen “jong”. Ook kunnen we doorstroming bevorderen door ouderen te laten verhuizen naar een kleinere woning waardoor een grote eengezinswoning vrij komt. Probleem wordt ervaren dat wanneer men nu een lage huur heeft en verhuisd naar een kleinere woning er een hogere huur moet worden betaald waardoor de verhuisbereidheid er niet meer is. De Seniorenpartij Schagen wil bereiken dat die mensen die in feite in een te grote woning woont met een lage huur te bewegen naar die kleinere woning zonder dat dit leidt tot een hogere huur of huurverhoging.

Wonen met zorg

Met de vergrijzing en groei van het inwonertal van de gemeente Schagen neemt de zorgvraag toe en het is belangrijk dat mensen deze zorg kunnen krijgen in hun eigen huis of woonomgeving. Ook dit vraagt om een andere woonvorm zoals het wonen in hofjes in de directe nabijheid van zorginstellingen, zodat zorg op kleine afstand verkregen kan worden.
De Seniorenpartij Schagen wil hier de komende jaren extra aandacht aan geven om deze woon-/zorgwensen op te lossen door het bouwen van deze woonvormen.

Eigen woningbezit

Er is te weinig betaalbaar woningaanbod beschikbaar in onze gemeente, er is sprake van woningnood. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare- en levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Dit kunnen we bereiken door zelf de regie te voeren. Dit kan zijn door zelf grond aan te kopen waardoor de grondprijs betaalbaar blijft of maximale verkoopprijzen af te spreken met projectontwikkelaars voor nieuwbouwwoningen, of met woning coöperaties doelen af te spreken die leiden tot betaalbaar wonen. In deze tijd geen gemakkelijke opgave maar wel realiseerbaar.

Permanent bewonen van recreatiewoningen

Schagen is een recreatieve gemeente en wij zijn van mening dat daar recreatieve woningen bij horen. Dit houdt in dat wij tegen permanente bewoning zijn van recreatiewoningen op recreatieparken tussen het Noord-Hollands kanaal en de duinen. Op recreatie-parken ten oosten van het Noord-Hollands kanaal is tijdelijke “permanente” bewoning mogelijk voor een periode van 10 jaar. De ervaringen willen wij jaarlijks evalueren met alle betrokken partijen. Wij willen het toeristisch product graag beschikbaar houden en zijn tegen het financiële gewin.

Starterslening

Met de hoge woningprijzen komt een starter vrijwel niet aan een woning. Wij willen deze starter een handreiking doen via een starterslening waardoor iets wat niet mogelijk was toch mogelijk te maken.

Voorzieningen nieuw te bouwen woningen

Gasloos bouwen

De Seniorenpartij Schagen gaat er in principe in mee dat alle nieuw te bouwen woningen “gasloos “worden opgeleverd. Wel eisen wij, dat de “gasleidingen “in het bestek worden opgenomen van de nieuw te bouwen woningen. Indien gasloos wordt ingetrokken, dan wel een andere vorm van energie, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof of een ander alternatief, komt de toekomstige bewoner niet voor extra kosten te staan om alsnog leidingen te laten aanbrengen.

Infiltratiekrat

We merken met regelmaat dat regenbuien heftiger zijn dan in het verleden het geval was. Om zoveel mogelijk wateroverlast tegen te gaan bij hevige stortbuien wil de Seniorenpartij Schagen bij nieuwbouwwoningen infiltratiekratten verplicht stellen. Dit zorgt ervoor dat het oppervlaktewater minder belast wordt. Een infiltratiekrat, soms rainbox genoemd, is een sterk waterdoorlatende box die gebruikt wordt voor het bergen en infiltreren van regenwater. Het verzamelde hemelwater in de infiltratiekrat kan in de bodem wegzakken, zogenaamd infiltreren. Tevens willen wij burgers hierover voorlichten om bestaande (versteende) tuinen hierop aan te passen.

Erfgoed

Op het erfgoed dat onze gemeente nog heeft moeten wij zuinig zijn. Veelal is dit erfgoed in handen van onze inwoners en stichtingen. Samen met deze eigenaren moeten we ervoor zorgen dat het erfgoed zijn waarde blijft behouden door tijdig onderhoud te plegen maar ook meedenken in verduurzaming van deze objecten en waar nodig dit financieel te onder-steunen.

Huisvesting van seizoenarbeiders

Deze groep hardwerkende mensen verdienen een goede huisvesting. Dit betekent dat, waar regelgeving in de weg staat, naar maatwerkoplossingen moet worden gezocht en daarbij de ondernemer faciliteren zonder het algemeen belang voor omwonenden uit het oog te verliezen. Vestiging op eigen terrein van de ondernemer geniet de voorkeur van de Seniorenpartij Schagen.

Welstandscommissie

De Seniorenpartij Schagen vindt dat de welstandscommissie opnieuw tegen het licht moet worden gehouden op haar functionaliteit. De moderne maatschappij vraagt om andere invullingen en daar willen wij graag op een zorgvuldige wijze in mee gaan. Dit betekent dat de welstandscommissie moet hervormen en wij willen hier op een verantwoorde manier, tezamen met alle partijen die hier een mening over hebben, een start mee maken.

Riolering

De Seniorenpartij Schagen wil dat alle woningen zijn aangesloten op de riolering, dus ook het buitengebied.

Maaibeleid

Op dit moment wordt het gras behoorlijk lang en niet alleen het gras maar ook Jacobskruiskruid (gevaarlijk voor dieren bij consumptie) berenklauw en stekeldistels. Door het verspreiden van de zaden door de wind komen deze zaden terecht op agrarische gronden of tuintjes. Deze onkruiden zijn te bestrijden via chemische middelen en dat willen we niet. Ook de hoge bermen zorgen ervoor dat de verkeers-veiligheid in het geding is en leidt soms tot zeer gevaarlijke situaties. Frequenter maaien zorgt voor veiligheid en gaat het gebruik van chemische middelen tegen wat goed is voor ons zo dierbare milieu.