Welkom

Seniorenpartij Schagen wil de invloed van senioren in de samenleving versterken zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Senioren dienen, waar dat mogelijk is, een zelfstandig bestaan te leiden. Het feit machteloosheid tast de menselijke waardigheid en de saamhorigheid aan.

De Seniorenpartij Schagen staat voor een veilige samenleving waarin plaats is voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, medemenselijkheid en eerbied voor de menselijke waardigheid.

Respect voor natuur en milieu vloeit uit deze opstelling voort. Mensen zijn voor hun ontplooiing op elkaar aangewezen en zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van een toekomst aan hun kinderen en kleinkinderen.

Senioren, en andere buiten het arbeidsproces vallende groepen, mogen in de samenleving niet van deze verantwoordelijkheid uitgesloten worden.

De aanleiding voor het ontstaan van een partij voor senioren is mede gelegen in de beperkte aandacht die de reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Over tien jaar zal het huidige aantal senioren boven de 65 jaar verdubbeld zijn. De economische belangrijkheid hiervan laat zich raden, zij zullen ook doelmatig investeren om van hun post-actieve periode in goede en redelijk welzijn te genieten, al of niet met behulp van gemeentelijke instanties. Ouderenbeleid is daarom een bestaande noodzaak waaraan vooralsnog weinig uitvoering wordt gegeven binnen de bestaande politieke groeperingen.

Het groeiend aantal senioren vraagt dat de lokale overheid ook beleid maakt om binnen de gemeente goede voorzieningen voor deze groep te blijven verzorgen.

Natuurlijk is het beter indien alle partijen, naast een jongerenbeleid, ook een ouderenbeleid formuleren. Aangezien echter bij andere partijen een specifiek ouderenbeleid ontbreekt c.q. geen daadwerkelijke stappen daartoe onderneemt, is de seniorenpartij Schagen opgericht.

Voor ons zijn senioren mensen die in de loop van de komende 10 á 15 jaar zelf post-actief worden en voor wie er dan beleid ontwikkeld dient te zijn om van de tijd na pensionering te genieten en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Wij constateren dat er een snel groeiende groep senioren is die zich op allerlei manieren inzetten voor de samenleving, vooral in het lokale verenigingsleven, als vrijwilliger in bijvoorbeeld de voedselbanken en catering zoals “Tafeltje Dekje”. Maar dat er ook senioren genieten van het “vrije” bestaan en eigenlijk niet direct behoefte hebben aan een ouderenbeleid.

Tenslotte de senioren die een hoge leeftijd hebben bereikt en behoefte hebben aan woningen aangepast aan hun fysieke mogelijkheden. Daarbij denken wij aan bouwkundige aanpassingen en huisautomatisering.

Ook aan de ouderen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis, met veelal zeer beperkte financiële middelen.

Voor al deze groepen willen wij ons inzetten.

Bestuur Seniorenpartij Schagen