Onderwijs

Scholen in eigen kernen  behouden!

“Op welke manier kan de gemeente Schagen het beste omgaan met onderwijs (huisvesting) in het basisonderwijs in relatie tot de ontwikkelingen in de kernen en de kwaliteit van onderwijs?”

Vanuit deze onderzoeksopdracht komt naar voren dat het behoud van een
basisschool in iedere kern de leefbaarheid in stand houdt en een belangrijke
randvoorwaarde is voor gezinnen om zich te (blijven) vestigen in onze mooie gemeente Schagen. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet openhouden van een basisschool ligt in eerste instantie bij het betreffende schoolbestuur. Als er sprake is van een aanvraag rondom huisvesting, zoals bij nieuwbouw of renovatie, speelt de gemeente een rol. Gezien de belangrijke rol die een school vervult in iedere kern, is de optimalisatie van de functie van een school en het gebouw van groot belang en moeten we daarom zoveel mogelijk het multi-functionele karakter van een schoolgebouw benutten voor de verbinding met de plaats waar een school gevestigd is.
De Seniorenpartij Schagen wil alle medewerking verlenen en waar nodig de samenwerking worden gezocht met andere scholen in de omgeving om ook de regiofunctie te versterken. In het geval van een (eventuele) fusie (wat onder verantwoordelijkheid valt van de schoolbesturen) is het creëren van draagvlak onder de bewoners met kinderen een belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet worden. Met name kan hier de gemeente een prominente rol in spelen. De omvang van een school is tenslotte van invloed om de gewenste kwaliteit na te streven en iedere leerling de juiste hoeveelheid profes-sionaliteit, aandacht en ondersteuning te schenken. Een fusie kan de krachten
bundelen, het voortbestaan van een school garanderen, maar ook de leefbaarheid in een kern waarborgen. Wel is het belangrijk om in een vroeg stadium iedereen erbij te betrekken en de plannen en ideeën te communiceren met alle betrokkenen. Juist het creëren van draagvlak zorgt voor acceptatie bij ouders, omwonenden, maar ook bij de onderwijsprofessionals, wat als randvoorwaarde wordt gezien om een fusie in goede banen te leiden. De Seniorenpartij Schagen vindt het héél belangrijk dat de leefbaarheid wordt
behouden of wordt versterkt en wil samen met alle partijen zich daarvoor inzetten.

Hoger Beroeps Onderwijs
De Seniorenpartij Schagen wil dat er naar mogelijkheden wordt gezocht voor deeltijd hoger beroepsonderwijs (HBO). Dit heeft als voordeel dat onze jongeren in hun eigen leefomgeving, waar ze zijn opgegroeid, zich kunnen ontwikkelen door de combinatie van werken en leren. Dit is mogelijk als bedrijven en een Hoge School een samenwerkingsverband aangaan, waarbij een samenwerking van bedrijven zorgt voor ruimten, waar de lessen kunnen worden verzorgd {bijvoorbeeld ROC Noordkop) en de Hoge School voor het curriculum, docenten, kwaliteitsbewaking en afgifte van diploma’s.
Het voordeel is minder vergrijzing, doordat de jongeren in hun omgeving blijven wonen en niet naar de stad trekken en daar blijven hangen. Hierdoor kan het bedrijfsleven in ons gebied op een hoger economisch niveau worden getild door een betere bedrijfsvoering en ontwikkeling met oog voor een beter milieu en familiebedrijven meer kans zullen hebben op hun voortbestaan. Je zou hier bijvoorbeeld kunnen denken aan een samenwerking van
zaadbedrijven en agrarische bedrijven met de universiteit van Wageningen.