Sociaal Domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wij hechten veel waarde aan de WMO-adviesraad. Hun inbreng en adviezen zijn van groot belang voor de Seniorenpartij Schagen, aangezien zij midden in het veld staan en daardoor het klankbord zijn in een steeds veranderend taakveld. De Seniorenpartij Schagen wil de adviezen van de WMO-adviesraad waar mogelijk 1 op 1 overnemen als speerpunt van beleid.     
Wonen Plus Welzijn
Deze stichting mag wel eens wat extra aandacht hebben. Het is een welzijns-organisatie voor ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, opbouwwerk en vrijwilligerswerk in onder andere de gemeente Schagen. Met het initiatief “ondersteuning burgerinitiatieven” willen zij wijken en dorpen beter faciliteren en ondersteunen om met elkaar zorg en welzijn te organiseren.
Armoedebeleid
Je verwacht in een land als het onze niet dat je hiervoor beleid moet maken, maar ARMOEDE komt wel degelijk voor en is iets wat we allemaal niet willen. Armoede kan ontstaan door het verlies van inkomsten, op welke manier dan ook, waardoor er te weinig geld is om (gezond) eten, drinken of kleding te kunnen kopen. Behalve economische armoede is er ook sociale armoede. Dit ontstaat wanneer, wie dan ook van een gezin, zich voor de sociale contacten niet kan aansluiten bij een club of vereniging. Maar ook als onze oudere medemens met alleen een AOW uitkering, al dan niet aangevuld met een klein pensioen, geen geld meer heeft voor sociale activiteiten, wat leidt
tot eenzaamheid. De Seniorenpartij Schagen vindt armoede anno 2022 onacceptabel en gaat zich inzetten om op allerlei manieren de armoede te bestrijden en waar het kan tegen te gaan door de daarvoor in aanmerking komende inwoners pro actief te benaderen en te helpen. Wij kunnen dit als Seniorenpartij Schagen niet alleen maar wel met hulp van de inwoners van de gemeente Schagen en hulpinstanties als Armoedefonds, Voedselbanken in Nederland, Oranjefonds en de Kinderombudsman.
De Seniorenpartij Schagen wil kansen creëren voor iedereen. Niet alleen voor de oudere – maar ook van de jongere inwoners die nu de oudere van de toekomst zijn.
Jongeren
Jongeren zijn de senioren van de toekomst en verdienen onze aandacht. Dit kan betekenen het financieel ondersteunen om bijvoorbeeld te kunnen sporten, het faciliteren van een jongerenverblijf, hulpverlening voor wie het even niet zo voor de wind gaat, schuldhulpverlening en de jongeren een perspectief bieden.
    
Integraal Kind Centrum (IKC)
De Seniorenpartij Schagen is een groot voorstander van een Integraal Kind Centrum (van 0-13 jaar) en draagt deze voorziening dan ook een warm hart toe. Een IKC is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd onder één dak. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. Een IKC of “alles-in-1-school” biedt meerdere voorzieningen op één locatie, zoals:
Voorschool; Kinderdagverblijf; Basisschool; Buitenschoolse opvang; Welzijnsactiviteiten.
IKC’s streven zowel de inclusiegedachte (alle kinderen binnen de muren de juiste ondersteuning bieden) als andere doelen (de 21e -eeuwse vaardigheden) na. IKC’s kijken verder dan het voorbereiden van de taal- en rekenontwikkeling, maar ook naar doelen als zelfsturing, zelfstandigheid, persoonsvorming, burgerschap en samenwerken. Bijkomend voordeel is dat ouders hun kind(eren) naar één locatie hoeven te brengen en op te halen. Geen gereis tussen diverse opvanglocaties en school. De Seniorenpartij Schagen wil IKC’s stimuleren in die locaties waar het mogelijk is en in nieuw te openen instanties.
Uitkeringen
Het is al erg genoeg dat mensen in de bijstand terecht komen of zitten of een andere uitkering nodig hebben. Mensen met een uitkering, jong of oud, raken in vele gevallen geïsoleerd. Wij willen actief voor hen op zoek gaan naar vrijwilligerswerk en om zo de capaciteit(en) die men heeft te kunnen benutten, zodat er weer inhoud in het leven komt en mogelijk een opstap is naar vast werk en inkomen. Hiervoor willen wij onze gemeentelijke dienstverlening optimaal inzetten en bemensen.
Persoonsgebonden budget (PGB)
Naast de zorg is dat vaak een zeer complex administratief gebeuren. Ook daar willen wij de mogelijkheid scheppen voor ondersteuning.
Kunst- en Cultuurbeleid
De Seniorenpartij Schagen vindt kunst en cultuur belangrijk en zijn ook trots op onze voorzieningen zoals onze lokale musea, muziekscholen, de bibliotheek, muziektuin enz. Naast deze voorzieningen zijn er nog veel meer initiatieven en projecten die soms tegen een geringe betaling of gratis toegankelijk zijn. Denk daarbij aan openluchtconcerten, straattheater, tentoonstellingen van schilders en kunstenaars, de kunstroute Zijpe.
De Seniorenpartij Schagen vindt dat wij een bijdrage moeten leveren aan projecten om kunst in stand te houden! Kunst zorgt voor energie voor onze inwoners en toeristen en eenieder ervaart dat op zijn eigen manier en dat geldt ook voor cultuur. Kunst en Cultuur moet
bereikbaar zijn voor iedereen. Om een goede selectie te maken van de verzoeken maken we graag gebruik van de adviezen van de Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen. (Kcars). De Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen adviseert ten aanzien van alle zaken op dit gebied.
Ook heeft deze Raad op zich genomen de contacten te bevorderen tussen de verschillende organisaties. De Kunst en Cultuurraad streeft naar een bloeiend en bruisend cultureel leven en daar staan wij vierkant achter. Ook wil de Seniorenpartij Schagen kunst stimuleren bij particulieren en bedrijven om een abonnement te nemen op kunst die per periode wordt verwisseld en waarmee de kunstenaars worden beloond want deze tak van sport heeft het in zijn algemeenheid niet breed.
Buurthuizen
De Seniorenpartij Schagen is voorstander van het openhouden en stimuleren van buurthuizen. Een buurthuis is immers het ecosysteem van dorpen/kernen en steden. Een buurthuis mag wat ons betreft nooit uit het straatbeeld verdwijnen, vanwege de sociale functie voor jong en oud. Een goed bestuurd buurthuis fungeert als Haarlemmerolie. In een goed buurthuis kun je computercursussen volgen, kook-lessen bijwonen, sporten, de wijkverpleging bezoeken. Ook vinden wij het zeer belangrijk dat de inwoners er heen kunnen voor een avondje dart, biljarten, klaverjassen, bridgen en spelletjes en dat tegen minimale kosten. Het bevordert de saamhorigheid binnen de woonwijk en draagt bij aan een veiligere leefomgeving. De sociale cohesie in een wijk met een buurthuis stijgt aanzienlijk. De sociale
micro cohesie geldt binnen het gezin, familie en de vriendenkring. De macro cohesie geldt binnen verenigingen, buurthuizen, geloofsgemeenschappen en dergelijke. Veiligheid wordt tot stand gebracht door met en voor elkaar te leven in een verzuilde samenleving, waarbij de buurthuisfunctie een zeer belangrijke pijler is. De Seniorenpartij Schagen staat pal voor de buurthuizen en zal, indien nodig, extra financiële steun afdwingen om het voortbestaan te waarborgen.
Sport
Een bloeiend verenigingsleven versterkt de leefbaarheid in onze dorpen/kernen en stad. Deelname aan het verenigingsleven moet laagdrempelig zijn. De Seniorenpartij Schagen stimuleert dit van harte, en waar nodig, wil de Seniorenpartij Schagen ook hierin bijdragen. Binnen de gemeente Schagen is de Sportadviesraad actief en wij vinden van groot belang dat zij de verkenners zijn voor de verenigingen. De sportadviesraad herkent de gevoelens, wensen en problemen als geen ander. Een gezonde leefgemeenschap heeft voorzieningen waar men –betaalbaar- kan sporten. Bovendien willen wij ons inzetten om zoveel mogelijk jonge mensen/ouders in staat stellen om te kunnen sporten en daarvoor financiële middelen beschikbaar stellen voor diegenen -waar het anders financieel niet haalbaar is- om hun kind/kinderen te kunnen laten sporten.
Sport voor ouderen
De Seniorenpartij Schagen wil dat de sport voor iedereen bereikbaar is en blijft want sport is belangrijk voor een goede gezondheid, zorgt voor contacten c.q. het vergroot je sociale netwerk, verruimt de geest waardoor een betere concentratie en sport zorgt voor plezier. Voor ouderen is sporten dé manier om fit te blijven.
Sport voor de jeugd
Sport voor de jeugd is belangrijk tijdens de groei, de ontwikkeling, voor de contacten en het plezier. Ieder kind moet kunnen sporten ook die kinderen die het thuis niet zo breed hebben en waar de contributie een probleem vormt. In dat geval zorgen wij voor een oplossing dat
ook uw kind mee kan doen via het fonds ‘Meedoen Noordkop’ en desgewenst helpen wij u daarbij. Uw kind merkt daar verder niets van.