Gezondheid & Medische zorg

Zorg
De Rijksoverheid heeft vele taken bij de gemeente ondergebracht en dat biedt kansen. Wij willen dat gelden op een efficiënte wijze worden ingezet, en dat de eigen bijdrage zo minimaal mogelijk dient te zijn. Door een goed en tijdige signaleringsfunctie – verzorgd door bijv. de wijkteams en vele anderen – raakt niemand tussen Wal en Schip.

AED
Automatisch Externe Defibrillators (AED)) is een belangrijk hulpmiddel om levens te redden. Vrijwel overal in de gemeente Schagen is een AED aanwezig en als Seniorenpartij Schagen vinden we het van een groot belang dat deze AED aanwezig blijft en waar nodig wordt uitgebreid. De praktijk heeft inmiddels bewezen hoe belangrijk zo’n AED is. Ook het bedienen van zo’n AED is belangrijk. De Seniorenpartij Schagen wil de opleiding financieren voor de vrijwilligers die zich ervoor inzetten een AED te bedienen. Geef u op als vrijwilliger en wij komen er bij u op terug. Uw stem is een stem op borging van AED’s binnen onze gemeente Schagen.

Mantelzorg
Er wordt aan onze inwoners, familie en buren steeds meer gevraagd om mantelzorg te verlenen. Dit betekent: de mensen die dat nodig hebben een handje te helpen, een gesprek te voeren, hand- en spandiensten verrichten zoals bijv. het halen van boodschappen, kleine reparaties verzorgen enz.
Diegenen die deze taken verrichten verdienen een groot compliment want het is in veel gevallen best zwaar om deze mantelzorg te verlenen. De Seniorenpartij Schagen wil een spreekbuis zijn en hardop meedenken hoe we deze taken kunnen verlichten daar waar het (te) zwaar wordt. Er zijn vele oplossingen beschikbaar waaronder het volgen van cursussen (dagelijkse verzorging, tiltechnieken en overige). De Seniorenpartij Schagen staat voor het leveren van individueel maatwerk. Tijdens de coronatijd is gebleken hoe kwetsbaar deze groep is die extra zorg gaf en ondersteuning nodig had. Het is gebleken uit gesprekken dat mantelondersteuning nodig is. Latente hulpvragen zijn vroegtijdig opgepakt. De verwachting is dat er minder mantelzorgers gaan uitvallen. Uitval van mantelzorgers zal de overheid voor een enorme opgave doen staan om dit op te lossen en laat staan de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. Wij willen de waardering voor mantelzorgers graag continueren tezamen met het Mantelzorgcentrum en u als mantelzorger te waarderen via de VVV cadeaukaart en de jongere mantelzorger voorzien van een bioscoopbon. Ook zullen wij de mantelzorger assisteren bij de administratieve vragen en ondersteuning bieden wanneer de mantelzorger er even doorheen zit.

Huishoudelijke hulp
Vooral voor veel ouderen is het huishouden te zwaar. Thuisondersteuning en tijdige signalering zijn zaken om langer thuis te kunnen blijven wonen. Wij maken ons er sterk voor dat onze ouderen kunnen blijven genieten van een schoon en opgeruimd huishouden.

Inwoners met een verstandelijke beperking
De overgang van kind met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek of een combinatie daarvan naar volwassen (meerderjarig) worden, (voor de wet 18 jaar) moet beter geregeld worden als zij de jeugdhulp moeten verlaten op basis van leeftijd. Wij willen deze problemen zien te voorkomen, hen begeleiden en ondersteunen daar waar nodig is en zullen de rand van de privacywetgeving opzoeken als die hen in de weg staan. Tevens hebben mensen met een beperking het recht om zelfstandig aan de samenleving
deel te nemen. Net als ieder ander! Denk daarbij aan wonen, werken en een opleiding volgen. Veel mensen met een beperking lopen tegen muren aan waardoor zij niet kunnen participeren, zoals kinderen die thuiszitten omdat scholen hen niet toelaten, mensen met een beperking die geen werk kunnen krijgen vanwege de vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen door het ontbreken van goede opstapvoorzieningen en zijn gebouwen niet of slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Seniorenpartij Schagen wil de problemen daadwerkelijk oppakken met de stakeholders waaronder het Gehandicaptenplatform.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een term voor mensen, die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland, of te wel 1 op de 6 mensen. Dit heeft voor deze mensen verstrekkende gevolgen. Bijvoorbeeld minder snel een baan vinden of geen grip hebben op je geldzaken. De rijksoverheid investeert in laaggeletterdheid en trekt hier een bedrag van 60 miljoen euro voor uit. Met geld alleen zijn we er niet. De Seniorenpartij Schagen wil laaggeletterdheid “bestrijden” en samen met scholen, werkgevers, bibliotheken, de zorg en maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat laaggeletterdheid uit de samenleving verdwijnt. De Seniorenpartij Schagen staat voor maatwerk. Wij gaan op zoek naar de mensen, die moeite hebben met de basisvaardigheden en staan deze bij met opgeleide “taalmaatjes”. Wij gaan werken aan de lees-bevordering van kinderen en ondersteunen de gezinnen hierin. De Seniorenpartij Schagen investeert het toegezegde budget van de rijksoverheid voor de volle 100% om de laaggeletterdheid de gemeente uit te bannen en biedt fysiek hulp aan de inwoners, die dit nodig hebben.

Preventieve huisbezoeken
Wij vinden het van belang dat preventieve huisbezoeken doorgang blijven vinden, zodat tijdig gesignaleerd kan worden, hoe het met de ouderen in onze samenleving vergaat en dat tijdig ingegrepen kan worden daar waar nodig. Dit geldt ook voor inwoners met een verstandelijke beperking of gedrags-problematiek.

Zwemonderwijs
Zwemonderwijs is van groot belang binnen onze gemeente (we wonen in de provincie met het grootste wateroppervlak). Als scholen bereidt zijn deze vorm van onderwijs te stimuleren of te organiseren, dan wil de Seniorenpartij Schagen financiële middelen daarvoor beschikbaar stellen om onze jeugd het basisdiploma A te laten behalen.

Dementievriendelijke gemeente
De Seniorenpartij Schagen wil van de gemeente Schagen graag een dementievriendelijke gemeente maken. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De Seniorenpartij Schagen streeft ernaar om de kennis van dementie te
vergroten binnen de eigen organisatie en de gemeenschap. Wij willen dit doen door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen “Omgaan met dementie” en intensief samenwerken met partijen als de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie. Waarom? Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat de levensverwachting steeds hoger wordt, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting landelijk tot 550.000. Dit houdt in, dat wij dagelijks in onze gemeente meer te maken krijgen met inwoners met dementie. Voor de gemeente Schagen is de prognose van mensen met dementie in de aankomende jaren: In 2020 – 870 ,2025 – 1100, 2030 – 1400, 2040 – 1800, 2050 – 2100. Reden genoeg om ons serieus zorgen te maken. De Seniorenpartij Schagen wil daarom direct aan de slag met ondernemers, zorgaanbieders, inwoners en vrijwilligersorganisaties om de gemeente Schagen dementievriendelijk te maken.

Inclusie
De Seniorenpartij Schagen is een groot voorstander van inclusie. Wat is inclusie en wie of wat betreft het. Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat recht tegenover uitsluiting en discriminatie. De Seniorenpartij Schagen sluit niemand uit maar in. Bij inclusie gaat het om meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden, waardering krijgen, een goed leven hebben, sociale rollen vervullen, iets nuttigs doen, eigen keuzes kunnen maken. De Seniorenpartij Schagen staat volledig achter de “Lokale Inclusie Agenda”. Mensen mogen en kunnen niet uitgesloten worden op grond van geaardheid, etniciteit, religie, handicap en/of functiebeperking. Wij zullen alle middelen inzetten om eenieder een volwaardige plaats te geven binnen onze gemeente. Wij schromen niet om alle signalen te inventariseren en zo nodig maatwerk te bieden, waar nodig is. De Seniorenpartij Schagen is er namelijk voor iedereen: Jong én Oud, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond is. Wij zijn er ECHT voor iedereen in de samenleving.