Voorwoord Partijvoorzitter

De Seniorenpartij Schagen is niet blij zoals de gemeente Schagen momenteel bestuurd wordt, namelijk op democratische wijze van een meerderheid van 50%+1. Wij vinden dit besturen vanuit een machtssituatie. De Seniorenpartij Schagen wil veel liever besturen vanuit een draagvlak, zeker voor bepaalde onderwerpen, die grote gevolgen hebben voor de leefomgeving van de inwoners, dat er een grotere meerderheid vereist wordt welke in een coalitieakkoord dient te worden uit onderhandeld. Dan gaan we werkelijk in plaats vanuit “Macht” naar “Draagvlak” besturen. Pas dan kan participatie echt tot zijn recht komen.

De mooie gemeente Schagen heeft haar inwoners en recreanten veel te bieden met een prachtige kust, strand en duinen, mooie oude polders en nog ruime vergezichten. De Seniorenpartij Schagen wil dit graag zo houden. Wij vinden niet dat we onze gemeente moeten
volbouwen met windmolens en zonneparken. Als er gebouwd moet worden, zien we liever dat er woningen aan de randen van de dorpen en de stad worden gebouwd dan windmolens en zonneparken. Dat is iets waar onze (jongere) inwoners wat aan hebben. Voor de energie behoefte zien we liever kleine kernenergie centrales (bijvoorbeeld Torium) dan windmolens zoals in de Wieringermeer. Zo behouden we onze mooie vergezichten, waar het goed recreëren is en blijf de gemeente aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers.

De Seniorenpartij Schagen ziet de openbare ruimte steeds verder achteruit gaan en vindt dat hierin een inhaalslag gedaan moet worden, zodat de vergrijzende bewoners ook veilig kunnen blijven genieten in hun steeds kleiner wordende wereldje, ondanks fysieke ongemakken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van parken, voet- en fietspaden. Ze moeten kunnen bewegen en niet wegkwijnen achter
de geraniums. Daar hebben ze veel te weinig mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Door een veilige ruimte te creëren zullen deze inwoners eerder verleid worden in beweging te komen, dat goed is voor hun gezondheid en welzijn.

Om een grotere kans te hebben dat de jongere generatie in onze mooie gemeente blijft wonen vindt de Seniorenpartij Schagen dat de mogelijkheid moet worden benut dat hoger beroeps onderwijs in deeltijd wordt opgezet in onze gemeente. Hierbij denken wij dat het de grootste kans van slagen heeft op agrarisch gebied (zaadveredeling, bollencultuur landbouw en veeteelt) en energie gebied. Dit moet
kunnen door een goede samenwerking van de ondernemers op dit gebied met bestaande hoge scholen. Dit tilt de kennis van deze bedrijven naar een hoger niveau, wat noodzakelijk is voor verbetering van de milieueisen van de toekomst en betere economische werkomstandigheden, waardoor jongeren eerder geneigd zullen zijn in de omgeving van familie en vrienden hun verdere toekomst op te bouwen.

Ook vind de Seniorenpartij Schagen dat er meer levensduur bestendige woningen dienen te worden gebouwd, die geschikt zijn voor ouderen en starters. Ouderen willen best naar een kleinere woning, mits hun woonlasten niet hoger worden. Een kleinere woning heeft echter minder onderhoud nodig. Zo kunnen ze zich makkelijker en langer zelf redden. Terwijl hun grotere eengezinswoningen
vrijkomen voor jonge gezinnen, dus doorstroming op gang kan komen. U ziet de Senioren partij Schagen is geen “one issue” partij, maar wil er zijn voor al onze inwoners, jong en oud. Wij hopen dan ook dat u geïnteresseerd ons programma zult lezen en tijdens de
verkiezingen uw vertrouwen in ons laat blijken, zodat we de kans zullen krijgen, zo veel als mogelijk is binnen het democratische speelveld, te bereiken wat in het belang is van al onze inwoners.

Ton Schouten
Huidig partijvoorzitter van de Seniorenpartij Schagen