Senioren

Als partij willen wij de senioren in onze samenleving maximaal faciliteren op vele terreinen. Door overheidsbeleid moeten senioren zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Dit vergt vaak een enorme belasting voor de persoon in kwestie maar ook voor familie, buren en zorginstellingen.

Blijverslening

Wij vinden dat, waar nodig, woningen moeten worden aangepast en hiervoor subsidie beschikbaar moet komen voor diegene die deze aanpassingen financieel niet kan opbrengen. Speciaal voor ouderen die langer thuis (moeten) of willen blijven wonen en waar een aanpassing voor dat langer wonen noodzakelijk is, moet een beroep kunnen worden gedaan op de blijverslening, al dan niet via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze blijvers lening is in de afgelopen 4 jaar door het huidig college afgeschaft en wij willen dit opnieuw beschikbaar stellen. Dit is een regeling die van toepassing is op bestaande woningen voor diegene die de woning levensloopbestendig wil maken en waarbij de gemeente borg staat voor deze lening.

Voorlichting/dienstverlening

Ook wil de Seniorenpartij Schagen ouderen helpen bij het opbouwen van kennis met betrekking tot de digitale wereld door meer bijeenkomsten te organiseren om deze groep senioren wegwijs te maken, waardoor men eveneens uit een mogelijk isolement kan komen. Maar ook het verzorgen van voorlichting ten aanzien van verkeersveiligheid, valpreventie, EHBO en reanimatiebeleid.

Dienstverlening aan de “keukentafel”

Zoals eerder in ons programma is geschreven willen wij dat de gemeente een optimale dienstverlening biedt. Voor diegene die niet naar het gemeentehuis kan komen moet de dienstverlening aan de “keukentafel” worden geleverd.

Ouderenpakket

Ook ouderen zijn niet allemaal financieel draagkrachtig genoeg om naar een ouderensoos en/of club, theater, bioscoop, sportbeoefening of dergelijke te gaan. Gepensioneerden hebben al jarenlang geen indexering op hun pensioen ontvangen. Helaas heeft het College CDA-PvdA-Jess het ouderenpakket begraven en dat vinden wij onacceptabel. Als Seniorenpartij Schagen willen wij dat er blijvend een structureel budget hiervoor wordt vrijgemaakt voor 2022-2026 en het liefst voor een nog langere periode.

Ouderenloket

Een ouderen loket inrichten waarbij vanuit de gemeente hulp wordt geboden aan onze (oudere) inwoner. Dit kan gaan over het invullen van formulieren, klein onderhoud of technische zaken, digitale ondersteuning bij het onder-vinden van problemen (als het eventjes niet lukt), vervoer enzovoort.

Beweegtuinen/ beweegtoestellen

Voor senioren moeten er meer zogenaamde beweegtuinen komen rond zorgcentra of directe omgeving. Dit zijn beweegtoestellen in combinatie met een beweegvriendelijke buitenruimte die ouderen met elkaar in beweging brengen. En dat allemaal in de gezonde buitenlucht. Deze beweegtuinen kunnen bijdragen tot een vitaler leven en gaat ook de vereenzaming tegen.

Ouderenbonden

Ouderenbonden zijn goed op de hoogte van de wensen van senioren. Zij horen, als een van de eersten tegen welke problemen men aanloopt. Deze vertegenwoordiging is van groot belang binnen onze gemeente want zij zijn de ogen en oren voor de senioren. De Seniorenpartij Schagen bij uitstek hecht grote waarde aan de inbreng van deze vertegenwoordiging en zal zich er sterk voor maken dat hun inbreng wordt meegenomen bij de besluitvorming.