Bestuur

Democratie
De democratie is onderhand volledig zoek. Het mag niet zo zijn dat besluiten die grote gevolgen voor de gemeenschap hebben worden
bepaald door de helft +1. Dit soort uitkomsten is, met alle respect, géén gedragen besluit! De Seniorenpartij Schagen wil in voorkomende gevallen dat er besluiten worden genomen over onderwerpen die (grote) gevolgen voor de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Schagen hebben, met een groter aantal stemmen voor (bijvoorbeeld de helft + 3) een besluit wordt genomen. Dit wil de Seniorenpartij Schagen regelen voor de komende 4 jaar en moet tot de mogelijkheden behoren om dit vast te leggen in het coalitieakkoord. Voorbeelden van grote onderwerpen zijn: van het gas af of het verkeerscirculatieplan) Dit betekent dat er wat verandert in het denkpatroon van de besluitvormers. Op basis van het meedenken en argumenteren volgt een besluit waar de samenleving verder mee kan. De Seniorenpartij Schagen wil de participatie anders organiseren door “Mijn Burgerberaad” in te zetten. “Mijn Burgerberaad” bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking en wordt per project samengesteld.

Financiën
Wij staan voor een financieel gezonde gemeente waarbij de lasten niet afgewenteld mogen worden op de toekomstige generatie(s).
Dit betekent dat we zuiver moeten begroten en gemeenschapsgelden zorgvuldig besteden. De Seniorenpartij Schagen is voor een gemeente die zuinig met de euro’s om wil gaan, het principe wil hanteren “wat moet dat moet” en de schuldenpositie terug wil brengen.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)
Een OZB-verhoging zullen wij niet accepteren! Naast de OZB wordt er ook rioolrecht bij de burgers en bedrijven in rekening gebracht. Wij willen naar een meer gedifferentieerde tariefstelling waarbij een tarief geldt per inwoner en/of grootte of omvang van een bedrijf of zomerwoning(en). De Seniorenpartij Schagen vindt dat de extra Waardering Onroerende Zaak (WOZ) gelden op “niet woningen” op een juiste wijze moeten worden besteed ten gunste van de ondernemers binnen onze gemeente en dat hier jaarlijks duidelijke afspraken over moeten worden gemaakt met betrekking tot. de bestedingen. Het blijft uiteindelijk belastinggeld, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Financiële ondersteuning voor professionele adviezen
De Seniorenpartij Schagen is van mening dat adviserende (lokale) verenigingen financieel moeten worden ondersteund voor hun adviezen, waaronder de kosten die zij moeten maken om onderzoeken uit te (laten) voeren en waar nodig bij te staan door ambtelijke
ondersteuning. Wij willen niet profiteren maar komen tot een win-win relatie. Het eindresultaat betekent minder kosten voor de gemeentelijke organisatie en waardering voor de adviserende organisatie zoals de sportadviesraad, ouderenbond, kunst- en cultuur
adviesraad, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-adviesraad, Gehandicapten platform enz.

Participatie
De afgelopen vier jaar heeft het participatietraject gigantisch gefaald. Het College van CDA, Jess Lokaal en PvdA hadden het groots in het coalitieakkoord opgenomen, maar de praktijk heeft laten zien dat er niet naar gehandeld is wat veel onbegrip en verwarring onder
inwoners heeft opgeleverd. De Seniorenpartij Schagen heeft vele malen het College hierover bevraagd en aangegeven dat dit beter moet. Helaas heeft men hier niets mee gedaan ofwel een valse belofte! Wij vinden dat dit niet zo verder kan gaan en échte burgerparticipatie een
vereiste is. Participatie dient aan de voorkant te geschieden en niet wanneer alle plannen al gemaakt zijn en er voor de vorm nog even over kan worden gesproken. De Seniorenpartij Schagen wil de participatie anders organiseren door “Mijnburgerberaad” in te zetten. Mijn
Burgerberaad bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking en wordt per project samengesteld. U mag de Seniorenpartij Schagen aan deze afspraak houden.

Lokale omroep
Noordkop Centraal heeft haar plek in onze gemeente bewezen en vele inwoners, met name ouderen, vinden het lokale nieuws van groot belang. De Seniorenpartij Schagen is voor een structurele continuering van de bijdrage die wij als gemeente aan deze omroep verstrekken.

Regionale organisaties
Er dient goed toezicht te zijn op de regionale organisaties zoals de Veiligheidsregio, de Huisvuilcentrale (HVC), de Omgevingsdienst (OD), Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD), De Kop Werkt enz. waarmee de gemeente Schagen een samenwerkingsverband is aangegaan met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel.

Afvalverwerking
De discussie loopt of het afval per gewicht moet worden afgerekend met de bewoners. De Seniorenpartij Schagen is van mening dat huishoudafval te allen tijde gratis moet blijven om zwerfafval tegen te gaan. Voor bedrijfsafval is al een regeling. Voorts willen wij onderzoeken of er een speciale container voor incontinentiemateriaal moet komen.

Brandweer, ambulance en politie
Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners binnen de gestelde aanrijtijd van 15 minuten worden bereikt door brandweer, ambulance en politie.

Brandweer vrijwilliger
Wij constateren dat het vrijwilligerskorps van de brandweer onder druk staat binnen onze gemeente. De Seniorenpartij Schagen zal zich inzetten om de vrijwilligerskorpsen van de brandweer in stand te houden en te luisteren naar de bemanning. Wij vinden het ongehoord
dat deze mensen, die zeker niet voor de leukste klussen staan, hun vergoeding voor ontspanning af te nemen. Onbegrijpelijk dat burgemeesters hier toestemming voor hebben gegeven. De Seniorenpartij Schagen vindt dat dit niet kan en zal alles in het werk stellen om
de vergoeding te herstellen.

Veiligheid
Vanuit de samenleving is het beeld ontstaan dat er te weinig politie op straat te zien is. Samen met de Veiligheidsregio willen wij met man en macht ervoor zorgen dat dit beeld positiever wordt gezien. De wijkagenten zijn terug en worden gewaardeerd.

Cameratoezicht
De Seniorenpartij Schagen hecht veel waarde aan gericht cameratoezicht specifiek in risico gebieden, bij grotere evenementen en onveilige-/donkere gebieden. Dat geeft, in het bijzonder ouderen, weer het gevoel dat zij ook ’s avonds nog de straat op kunnen immers ‘big brother is watching us’!

Voorlichting/dienstverlening/positieve gezondheid: wordt geen slachtoffer
Onze inwoners worden steeds meer geconfronteerd met criminaliteit o.a. door mishandeling, huiselijk geweld, woningovervallen,
oplichting, financiële uitbuiting, cyber criminaliteit en in het bijzonder zijn ouderen een gemakkelijke prooi. De Seniorenpartij Schagen wil goede voorlichting verstrekken aan alle inwoners om deze criminaliteit terug te dringen en het liefst voorkomen.

Openbare verlichting
Goede openbare verlichting draagt bij aan de veiligheid. Wij willen specifiek in gebieden waar praktijken plaats vinden die het daglicht niet kunnen verdragen- voorzien van goede (led)verlichting maar ook achter woningblokken waar deze verlichting ontbreekt.

Reddingsbrigade
De gemeente Schagen heeft een lange recreatieve kustlijn waar vele inwoners en toeristen gebruik van maken. Daarbij is het van belang dat er actief toezicht wordt gehouden tijdens het badseizoen. Wij hebben reddingsbrigades waar vele vrijwilligers zich actief voor inzetten, actief in zijn en dat wil de Seniorenpartij Schagen, waar nodig, dan ook graag (blijven) faciliteren.

Handhaving
Handhaving door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie is belangrijk. Wij willen prioriteiten – naast de wettelijke handhaving – stellen, samen met de dorpsraden waar handhaving noodzakelijk is. Zij weten als geen ander waar de problemen zijn en daar kunnen we als gemeente adequaat op inspelen wat bijdraagt aan het welzijn van onze burgers