Vervoer & veiligheid

Vervoer

Daarbij ook de bereikbaarheid van winkelcentra en openbare gebouwen. Sociale contacten zijn voor alle groepen in de samenleving van belang. Daarom is een goed openbaar vervoer van groot belang voor veel ouderen. De medewerking van de gemeente is onontbeerlijk bij het voeren van de regie op het functioneren van het openbaar vervoer. Er dient nagegaan te worden of een fijnmazig openbaar vervoer gebaat is bij het gratis gebruik maken van het reguliere busvervoer in de daluren. De bevordering van het gebruik van minibussen, zoals thans in gebruik in diverse kernen in de vorm van de belbus, buurtbus of senioren bus ,zijn voor senioren in de gemeente Schagen belangrijk.

– Realiseren van een fijnmazig openbaar / lokaalvervoer; Actiepunten
– Inzetten van minibussen;
– Inzetten van buurt en/of belbussen;
– Inzetten van seniorenbussen;
– Realiseren van een fijnmazig openbaar / lokaalvervoer;
– Seniorenpartij Schagen zal scherp toezien op de bereikbaarheid zoals hierboven beschreven.
– Aandacht voor de oost/west verbindingen, en de kwetsbaarheid van de bruggen over het Noord-Hollandsch Kanaal.

Dit geldt ook voor minder valide en mensen met een handicap. Bij een goede bereikbaarheid spelen naast wegen ook fietspaden, bruggen (fiets/loop) en viaducten een belangrijke rol. Bijzondere aandacht wordt vereist ten aanzien van de bereikbaarheid van winkelcentra, postkantoren, banken, overheidsinstellingen, als ook de directe wegen en paden rondom verzorgingshuizen en seniorenwoningen.

Veiligheid

De gemeente heeft een belangrijke taak bij de huidige demografische ontwikkelingen. Het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en de aanpassing van woningen heeft hoge prioriteit met name in de kleine kernen. Zo dient vandalisme te worden bestreden door frequente politie surveillance en inzet van camera’s. Handhaving op de naleving van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toepassing van Algemene Plaatselijke Verordeningen in de kernen, milieuwetgeving, water-wet etc.

– Van een hogere frequentie van politiesurveillance over alle 25 kernen dient een preventieve werking uit te gaan, om problemen te verminderen;
– Verbetering van toezicht op wetgeving door de inzet van meerdere BOA’s op basis van een volledige Fte. In de kernen.
– Gebruik van camera’s bij vandalisme gevoelige plekken, in de kernen.

Eveneens bijzondere aandacht bij de aanleg van verkeersremmers, zoals te hoge drempels, die hinder kunnen opleveren voor de minder valide medemens, en de invloed op de (aan)rijtijden van ambulances, brandweer, taxi en openbaar vervoer, wordt door ons als onacceptabel gezien.