Uitnodiging Algemene Leden Vergadering – 7-2-2019

Donderdag 7 februari – A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G – met daarbij een presentatie van Marijke Verbeek.

Locatie: Callantsoog – Dorpshuis Kolfweid
Aanvang: 19:30 uur

 

#ALV #seniorenpartijschagen #presentatie #dementie #ouderenmishandeling


Lees verder

Verkeersremmers Burgerbrug | bron van ergenis

Op de vorige deze week gehouden Dorpsraad vergadering in Burgerbrug bleken de verkeersremmers aan de Grote Sloot een heftig onderwerp van gesprek.

Wat is er mis mee – zie hier!

 1. De geplaatste verkeersremmers staan tegen de woonhuizen aan gesitueerd. Hierdoor moeten vooral fietsers, die van zuid naar noord fietsen bij het passeren ervan naar het midden van de weg uitwijken. Er blijken ondertussen al meerdere kinderen bijna geschept te zijn door een achterop komende auto. Er zijn schoolgaande kinderen, die hier dagelijks meerdere malen langs moeten.
 2. Gebleken is dat ter plaatse van de verkeersremmers de weg – mede door de geparkeerde auto’s ernaast – nauwelijks 3 meter breed is. Dit terwijl er ontheffingen zijn verleend door de gemeente Schagen aan loonbedrijven en agrariërs voor voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter. Hierdoor kunnen diverse voertuigen daar nu niet passeren.
 3. Tijdens de recent gehouden snelheidsmetingen bleek dat er nauwelijks verschil was te constateren met de meting die gehouden is voordat de verkeersremmers zijn geplaatst.

Het bovenstaande was reden genoeg -om ter voorkoming van ernstige ongelukken- er voor te pleiten dat de verkeersremmers op korte termijn verwijderd gaan worden. Wij hebben over bovenstaande zaken vragen gesteld aan de gemeente Schagen.

Wordt vervolgd!!

 


Lees verder

UPDATE: Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

UPDATE – Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

Zo stond de stroomkast erbij.

Er is ook nog een mooi resultaat te melden over de al 3 maanden opstaande stroomkast bij de stolp in SintMaartensbrug.

Na interventie deze week van een bewoner van Sint Maartensbrug, de Seniorenpartij en Wethouder Heddes is deze nu veilig gesteld.

 

De bijgeleverde foto geeft goed weer hoe de kast er bij stond ⚡️


Lees verder

Algemene beschouwingen begroting 2019

Schagen, 02 november 2018
Algemene beschouwingen Begroting 2019

Voorzitter,

Op de eerste plaats onze complimenten naar de afdelingen over de opzet en presentatie van deze begroting. De tweede digitale begroting die de gemeente Schagen presenteert en voor bijna iedereen te raadplegen is waarvoor onze dank. Ook de beeldvormende vergadering over de begroting die wij met de ambtenaren hebben gehad kwamen positief naar ons over. Wel blijven wij zoals elk jaar hameren over de grote omvang van 146 pagina’s, vorige jaar 151 dus u gaat vooruit.

Tevens onze dank voor de beantwoording van de vraag over de energiebesparing na de installatie van de ledverlichting van de openbare verlichting.

Bij uw inleiding praat u over vertrouwen naar de inwoner toe, in dat verband noemen wij als Seniorenpartij de ingelaste raadsvergadering over het bestemmingsplan wijziging, voor wat betreft de Lidl, waarvan de ondernemer en de Lidl niets wisten, maar ook het verhaal over de eventuele fusie van de voetbalvelden, waar div. besturen van de ijsbaan en volkstuinverengingen de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de krant moesten lezen.
Wij vinden dat deze handelswijzen niet echt gestand doen aan het woord vertrouwen. Naar onze mening moet een gemeentelijk apparaat ten dienste zijn voor bedrijven, verenigingen, burgers enz. Dit betekent een actieve informatieplicht. Meer transparantie zou de gemeente sieren.

Voorzitter, enkele jaren geleden spraken we ook al over een verbetering van de communicatie en één van die zaken was het Track en Trace van de postbehandeling. Wij begrijpen dat dit best iets zal gaan betekenen voor de organisatie want e.e.a. wordt transparanter maar waarom moet dit zo lang op zich laten wachten vragen wij ons af. Het wiel is al uitgevonden lijkt ons. Wij zijn bereid om hier twee tijdelijke fte’s op te zetten want wij zijn ervan overtuigd dat dit de organisatie veel tijd en irritatie gaat besparen. Nu bellen inwoners/bedrijven op wanneer zij een antwoord kunnen verwachten en dat betekend dat de telefoniste tijd moet investeren wie wat behandeld en de behandelaar waar het op dit moment zit moet e.e.a. nazien uitzoeken etc. De Seniorenpartij Schagen pleit ervoor om dit systeem zo snel en zo breed mogelijk in te zetten.

Sociaal domein
Bij de autonome kostenstijgingen bij hulpmiddelen, WMO en Veilig thuis en de Stichting Mantelzorgcentrum zorgen voor meer kosten binnen het Sociaal domein. U schrijft dat de kosten op dit moment nog opgevangen kunnen worden door herschikking van budgetten.
VRAAG: Hoe gaat u dat in de toekomst opvangen.

Blz. 12 Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving.
U gaat dat doen door het inzetten van Gebied coördinatoren, waarvan er al 2 actief zijn.
U geeft aan dat u in 2019 een 3e gebiedscoördinator aan wil stellen.
VRAAG: wij hebben altijd begrepen dat we e.a. eerst zouden evalueren en dan daarna wel of niet over gaan tot het aanstellen van een 3e gebiedscoördinator, Klopt dat?

Als Seniorenpartij willen wij een positief geluid laten horen over de starters lening, de duurzaamheids lening, en de nog in de raad te bespreken blijverslening. Vooral de blijverslening die wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan, zou voor de oudere woningeigenaar een financiële mogelijkheid kunnen bieden om de woning te kunnen aanpassen of te verbeteren.
Voorzitter wat betreft de woningbouw voor jongeren en senioren die op zoek zijn naar een huurwoning is het bijna onmogelijk om een woning te begaan. Hoezeer wij het bouwen van betaalbare (koop)woningen toejuichen stellen wij vast dat ook deze wens niet wordt gehonoreerd. De Seniorenpartij roept het college op om meer werk te maken van jongeren en seniorenwoningen. Wellicht zou het een idee zijn om met de Woning coöperaties in gesprek te gaan om bestaande woningen op te kopen van ouderen en deze te laten terug huren. Kleinschalig gebeurt dit al door speculanten waardoor ouderen de woning terug kunnen huren tegen een onredelijk hoge huur. Deze ontwikkeling zet zich landelijk door en Schagen zal dan niet buiten schot blijven.
De Seniorenpartij Schagen vraagt het college om in gesprek te gaan met de woning coöperaties om dit plan van het kopen van bestaande woningen te onderzoeken/bespreken.
Gebiedsvisie Sint Maartenszee,
Voor 2019 staat de gebiedsvisie Sint Maartenszee in de planning, maar over welke visie heeft u het?
Wij begrijpen dat er eindelijk iets gaat gebeuren, en staan daar ook volledig achter maar graag wat uitleg.
Dan hebben wij een vraag over de recreatiehaven waarbij u bij de financiën aangeeft dat de inkomsten €63.000 euro zijn en dat de kosten €50.000, – zijn.
Vraag: wij hebben nog niet zolang geleden schriftelijke vragen gesteld over het elektra verbruik van de haven. Het stichtingsbestuur van de recreatiehaven vraagt al 6 jaar om een specificatie van het elektroverbruik welke opgave ze van de gemeente Schagen behoren te ontvangen, maar tot op heden hebben zij die nog niet gekregen. Wij vinden het vreemd dat de kosten nu op €50.000, worden gezet terwijl de juiste cijfers niet bekend zijn.

Voorzitter allereerst willen wij aangeven dat de Seniorenpartij zeer verheugd is dat het College onze opmerkingen, die wij in de beschouwingen over de jaarrekening 2015 hebben gemaakt serieus heeft genomen. Het betreft o.a. een energie neutrale gemeente. Wij zijn blij dat het college het besluit heeft genomen om de komende jaren alle straatverlichting te vervangen door LED-verlichting.
Wij als gemeente hebben toch immers een voorbeeldfunctie om tot een energiezuinige gemeente te komen.
Ontwikkeling van de leefomgeving.

U heeft het over een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente die ervoor zorgt dat haar inwoners zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen tussen huis, werk, school, winkels, sport, etc.
Voorzitter dat zou kloppen als alle ingrediënten aanwezig zijn, maar helaas moeten wij constateren dat vooral in de buitengebieden deze zaken met het jaar slechter zijn geworden, met als gevolg dat de mensen geen vervoer meer kunnen krijgen. Het zou de gemeente Schagen -, zeker met onze toeristische kuststrook dat ook onze toeristen met het openbaar vervoer naar de toeristische plekken moeten kunnen komen en niet met een taxi voor een bedrag van € 35,– – sieren om met een oplossing te komen, en de provincie nog eens achter de broek te zitten om dit probleem uit de wereld te helpen, wij zullen op onze beurt de Ouderenpartij Noord-Holland vragen om hier in de provincie nogmaals aandacht voor te vragen.

Ook vragen wij extra aandacht voor het onderhoud van de wegen en trottoirs en vragen het college ook van tevoren beter te communiceren met de bewoners, wanneer er aan wegen gewerkt gaat worden. Omdat daar nogal eens onduidelijkheid over bestaat en bewoners niet weten waar ze aan toe zijn. Voorzitter het spijt ons te moeten zeggen dat communicatie in zijn algemeenheid wel meer aandacht mag krijgen.
Dan voorzitter als laatste lezen wij dat er voor 2020 geld gereserveerd is voor zowel uitbreiding nieuwe sporthal Waarland en Multitreffer ’t Zand. Voor elk €15.000,- onder de noemer onderhoud.
VRAAG: betekent dit dat de uitbreiding sporthal ’t Zand en de vernieuwing van sporthal Waarland er gaat komen?

Voorzitter tot zover.


Lees verder

Schriftelijke vraag over het fietspad langs de Rijperweg

FIETSPAD LANGS DE RIJPERWEG

Al ruim een jaar is Seniorenpartij Schagen achter de schermen bezig om samen met de gemeente Schagen verbeteringen aan te brengen op het proefstuk fietspad langs de Rijperweg in het dorp ‘t Rijpje.

Op dit fietspad is een nieuw soort asfalt toegepast als proef. Helaas bleek al snel dat het grind los kwam en hierdoor ook het materiaal bij droog weer ging stuiven. Terwijl bij regen er een vieze blubber vrij kwam. Door deze zaken hebben er valpartijen plaatsgevonden en gaan veel fietsers nu op de rijbaan fietsen.

Aangezien wij als partij de gemeente niet konden bewegen om tot maatregelen over te gaan om de situatie te verbeteren, is besloten om het probleem samen met het plaatselijke buurtcomité op te pakken.

Samen hebben wij een enquête gemaakt en verspreid bij de bewoners. Het resultaat is onlangs gepresenteerd aan wethouder Heddes en is gepubliceerd in de Schager Courant en de Omring Expres.

Uit de enquête kwamen de klachten overduidelijk naar voren. Helaas gaf de wethouder onvoldoende aan wat en wanneer er nu iets gaat gebeuren.

Voor de Seniorenpartij Schagen was dit aanleiding om hierover deze week schriftelijk vragen te stellen bij de griffie. Zodra de antwoorden binnen zijn zullen wij u dit laten weten.

www.seniorenpartijschagen.nl

#fietspad #rijperweg #ondeugdelijk #grind #valpartijen #schriftelijkevragen#klachten


Lees verder

Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda 

 

 1. Opening door de bestuur voorzitter
 2. Insprekers
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post
 5. Uitgaande post
 6. Verslag presidium ( de heer Wang.)
 7. Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling.
 8. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
 9. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo)
 10. Wat hebben we de afgelopen maand bereikt en welke activiteiten hebben wij ondernomen
 11. Beeldvormende vergadering 15-10-2018 met als onderwerp de begroting
 12. Oordeelsvormende vergadering 16-10-2018 (zie agenda op de website gemeente Schagen)
 13. Auditcommissie 22-10-2018 (mogelijke mededelingen)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Noot: deze agenda is opgesteld op 30 september. Dit betekent dat er nog ontwikkelingen/onderwerpen aan de orde kunnen komen die onze aandacht vragen. Dit wordt tijdens de vergadering kenbaar gemaakt.

Fractie secretaris

A.S. (André) Groot

as.groot@me.com

06-53174240

 


Lees verder

EINDELIJK! verlichting in fietstunnel De Stolpen

Gepost op:  28-11-2017

Toen twee jaar geleden de rotonde met Stolper fietstunnel werd geopend en gelijktijdig in gebruik genomen, bleek dat er geen verlichting was aangebracht in deze tunnel. Vooral in de wintermaanden was hier een onveilige en ongewenste situatie in de nachtelijke uren.

De Seniorenpartij Schagen heeft van af het begin er voor gepleit dat er alsnog verlichting in de tunnel geplaatst zou worden.

Doordat de tunnel eigendom van de Provincie is en niet van de gemeente Schagen heeft het lang moeten duren voordat dit gerealiseerd kon worden. Na veel lobby werk is dit uiteindelijk toch gelukt.

Met de komst van de verlichting is de veiligheid toegenomen maar vooral is het onbehagelijk gevoel verminderd in de nachtelijke uren.


Lees verder