Bouwplan Jozef Israelstraat gaat niet door zoals is voorgelegd ! Seniorenpartij Schagen is het hier niet mee eens.

In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q. afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden.

De Seniorenpartij is tegen dit plan – zoals wij ook eerder hebben aangegeven in een motie die wij in juni tezamen met GroenLinks hadden ingediend.

LEES HIER VERDER!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Plannen bouwen Sint Israelstraat – Schagen


Lees verder

Wij zijn het niet eens met hoe de begroting is behandeld!

De Seniorenpartij Schagen is het niet eens met de behandeling van de begroting.

 

Deze is wettelijk te laat ingediend. Boa’s, politie etc. houdt iedere burger aan de wet en de gemeente Schagen? Staat het College boven de wet?

De Seniorenpartij Schagen vindt dat ook de gemeente zich aan de wet moet houden. Wel kunnen we de basisbegroting vaststellen van 14 oktober is prima, maar vervolgens zo een hoeveelheid wijzigingen aanbrengen waarbij veel geld op tafel moet komen en waar de gemeenteraad in 10 dagen tijd even een besluit over moet nemen én welke voorstellen ook nog eens onvoldoende zijn onderbouwd, is voor de Seniorenpartij Schagen een brug te ver.

LEES HIERONDER HET GEHELE BERICHT!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Niet eens met behandelen begroting


Lees verder

ZET IN UW AGENDA -> maandag 20 april | beeldvormende bijeenkomt over PARTICIPATIE te Schagerbrug

‼️ Z E T    I N    U W    A G E N D A ‼️

Maandagavond 20 april spreken we over 👉 PARTICIPATIE 👈
Doet u mee?

Op ons initiatief (Seniorenpartij Schagen) houden we op 20 april vanaf 19:30 uur een beeldvormende bijeenkomst.

Onderwerp van gesprek is participatie binnen de gemeente Schagen, nu én in de toekomst.

Locatie: sporthal De Molentocht Schagerbrug

Het doel van de bijeenkomst is juist dat gesprek: dat inwoners en betrokkenen bij de gemeente met elkaar over participatie praten.

De avond zal worden ingeleid door een prominente spreker, een echte ervaringsdeskundige.
Verder zullen de gebiedscoördinatoren hun rol toelichten. Een forum met daarin afgevaardigden van de politiek, maatschappelijke organisaties en de gemeente gaat aan de hand van stellingen met de zaal in discussie.

We nodigen u van harte uit om deze datum alvast vast te leggen.

Een officiële uitnodiging en meer informatie volgen zo snel mogelijk.

Groeten, namens de Seniorenpartij,

Cietjong Wang  (raadslid)
Louis Roozendaal  (steunfractielid)

NB: Heeft u vooraf vragen, stuur een bericht naar info@seniorenpartijschagen.nl


Lees verder

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering – 7-2-2019

Donderdag 7 februari – A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G – met daarbij een presentatie van Marijke Verbeek.

Locatie: Callantsoog – Dorpshuis Kolfweid
Aanvang: 19:30 uur

 

#ALV #seniorenpartijschagen #presentatie #dementie #ouderenmishandeling


Lees verder

Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda 

 

 1. Opening door de bestuur voorzitter
 2. Insprekers
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post
 5. Uitgaande post
 6. Verslag presidium ( de heer Wang.)
 7. Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling.
 8. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
 9. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo)
 10. Wat hebben we de afgelopen maand bereikt en welke activiteiten hebben wij ondernomen
 11. Beeldvormende vergadering 15-10-2018 met als onderwerp de begroting
 12. Oordeelsvormende vergadering 16-10-2018 (zie agenda op de website gemeente Schagen)
 13. Auditcommissie 22-10-2018 (mogelijke mededelingen)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Noot: deze agenda is opgesteld op 30 september. Dit betekent dat er nog ontwikkelingen/onderwerpen aan de orde kunnen komen die onze aandacht vragen. Dit wordt tijdens de vergadering kenbaar gemaakt.

Fractie secretaris

A.S. (André) Groot

as.groot@me.com

06-53174240

 


Lees verder