Zelfstandigheid

Het is bekend dat sinds de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners, die zorg nodig hebben op het gebied van welzijn, wonen en gezondheidszorg, kunnen daarvoor terecht bij hun gemeente.

De WMO is dus een wettelijke taak van de gemeente. Seniorenpartij Schagen vindt de versoberingen in de thuiszorg onacceptabel. In het kader van langer zelfstandig blijven wonen is grote winst te behalen door zo lang mogelijk senioren buiten de verzorgingshuizen te houden. Het is duidelijk dat instellingen, thuiszorg en wijksteun/service punten hiervoor extra financiële ondersteuning nodig hebben.

De bezuinigingen van het Rijk op WMO-gelden en de AWBZ raken het beleid van de gemeente fors. In overleg met de WMO-raad en groeperingen die de belangen van senioren en mensen met een handicap behartigen dient gezocht te worden naar een adequate invulling voor diegenen die vallen binnen een duidelijke inkomenstoets.