Werk & wonen

Werk

Willen wij de komende jaren het welvaartspeil op een aanvaardbaar niveau houden, dan dient er voldoende werkgelegenheid te blijven.

De seniorenpartij pleit voor verder onderzoek naar mogelijkheden op nieuwe terreinen in het kader van duurzaamheid en milieu, alsmede toerisme en recreatie.

In een zo open en divers gebied als de nieuwe gemeente Schagen, dienen wij te streven naar mogelijkheden om mensen de noodzakelijke rust en ontspanning te geven.
Uiteraard is scholing naast werk van groot belang. Gelukkig heeft de nieuwe gemeente scholingsmogelijkheden op vmbo, mbo, hbo en vwo niveau om de jonge mens in ons gebied aantrekkelijke mogelijkheden te geven.

Middenstand, landbouw en recreatie zijn een belangrijk economisch gegeven in zowel de oude als de nieuwe gemeente. Het bedrijfsleven hecht een groot belang aan een gezond ondernemersklimaat, hetgeen alleen bereikt kan worden als alle politieke partijen daar naar vermogen aan meewerken. Seniorenpartij Schagen zal, waar mogelijk, meewerken aan optimale samenwerking, om de ondernemers in staat te stellen mee te werken aan hun sociaal- economische functie binnen de nieuwe gemeente Schagen.

Actiepunten
– Seniorenpartij Schagen zal alle steun geven aan de reddingbrigades zodat optimale veiligheid op de stranden  gewaarborgd blijft:
– De versterking van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe route elementen voor wandelen, fietsen, watersport enz. enz. Het ontwikkelen van kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie in het hogere marktsegment (hierbij ook camperplaatsen):
– Het behouden en verder stimuleren van toegankelijkheid van natuurgebieden:
– Voldoende uitbreidingsruimte op de lokale (bij de kernen gelegen) bedrijventerreinen, voor startende en bestaande ondernemers:
– Voldoende ruimte voor bedrijven in milieu categorie 3 en hoger:
– Het optimaliseren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen:
– Tenminste het behoud van het niveau van onderhoud van deze bedrijventerreinen:
– Tijdig inspelen op de behoefte aan uitbreidingsruimte door oude terreinen te reconstrueren:
– Verbetering van de ontsluiting van bedrijventerreinen in het algemeen:
– Bij de inrichting van de wegen rekening houden met de schaalvergroting in de transport sector en de agrarische sector:
– Geen maatregelen treffen die het agrarisch en transport verkeer hinderen:
– Onderzoeken welke kernen een jaarlijks terugkerend karakter hebben, typisch zijn voor de plaatselijke cultuur en dienen te worden gecontinueerd.

 

Wonen

Woningbouwcoöperaties hebben de wettelijke taak voldoende betaalbare huurwoningen
te bouwen en de gemeentelijke overheid heeft tot taak en plicht hierop toe te zien. Er is geconstateerd dat er grote achterstand is ontstaan aan betaalbare huurwoningen voor jonge starters en aan seniorwoningen en appartementen.

In goede samenwerking tussen woningbouwcoöperaties en de gemeente dienen er voldoende betaalbare huurwoningen voor deze categorie te komen.

Actiepunten:
– Alle woningen naar de huidige eisen, levensloop bestendig maken:
– Bij sloop van sociale huurwoningen geen duurdere woningen hiervoor terugbouwen:
– Woningbouwcoöperaties dienen een beleid te voeren uitgaande van financiële schaarste:
– Rekening houden met de woningbouw en inrichting aan de behoefte van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen:
– Het bouwen van betaalbare huur-en koopwoningen voor senioren en starters:
– De huurstijgingen mogen niet hoger zijn dan de inflatie.

RUIMTELIJKE ORDENING 
Seniorenpartij Schagen is van mening dat er duidelijke en overzichtelijke bestemmingsplannen worden vastgesteld die regelmatig aan de werkelijkheid dienen te worden getoetst en zo nodig worden aangepast.

Kernpunten
– Vrije sector
– Starters
– Woonvoorzieningen voor ouderen
– Sociale woningbouw
– Karakteristieke landschappen, dorpen en kleine kernen in de gemeente Schagen dienen te worden beschermd en versterkt.