Welzijn & zorg

Welzijn

De kwaliteit van het leven staat bij de Seniorenpartij Schagen centraal en het behoud en verbetering van normen en waarden dient de grondhouding te zijn van ons dagelijks leven. De Seniorenpartij Schagen is van mening dat de gemeente veel meer gebruik dient te maken van het sociale kapitaal dat aanwezig is. Het belangrijkste onderdeel van dat sociale kapitaal zijn de vele honderden vrijwilligers die actief zijn op velerlei terreinen.

Kernpunten
– Seniorenpartij Schagen is van mening dat, met kleine gerichte subsidies, veel vrijwilligers actief kunnen blijven. Dit zal zeker onze samenleving , in de meest brede zin, ten goede komen;
– Seniorenpartij Schagen is van mening dat de gemeente veel meer gebruik kan maken van de aanwezige talenten die onder de burgers schuilen.
– De welzijnsorganisaties die de maaltijden verzorgen, willen wij onze volledige steun verlenen.

Gezondheidzorg

Seniorenpartij Schagen is van mening dat de gemeente veel meer gebruik kan maken van de aanwezige talenten bij de burgers. Het blijkt uit recent onderzoek onder senioren dat er grote ongerustheid bestaat over de medische zorg na 17:00 uur.
De bereikbaarheid van artsen na dit tijdstip gaat via een huisartsenpost die veelal te ver weg is voor degenen die hulp behoeven. Bovendien pleiten wij er voor dat te allen tijden de mogelijkheid aanwezig dient te zijn om, wanneer medicijnen worden voorgeschreven vanuit een huisartsenpost, deze bij een apotheek in Schagen verkregen kunnen worden en niet, zoals thans het geval is, men hiertoe wordt door verwezen naar Den Helder of Alkmaar. Voor ouderen kan dit levensbedreigend zijn temeer daar niet altijd over vervoer kan worden beschikt.

Seniorenpartij Schagen ondersteunen ten zeerste het realiseren van een hospice in de gemeente Schagen. Zelfverwaarlozing bij ouderen en ouderenmishandeling komt meer en meer voor. Het gaat maar al te vaak om alleenstaande mannen of vrouwen met zeer weinig sociale contacten. Onderzocht dient te worden op welke wijze deze ouderen door medewerkers van woningcorporaties, thuiszorg, algemeen maatschappelijk werk, politie en verzorgingstehuizen geholpen kunnen worden. De gemeente dient in overleg te gaan met de provincie en de betrokken organisaties, en hiervoor een regionaal meldpunt/loket aan te wijzen. Ook dient de gemeente zich terdege voor te bereiden op de kanteling(van de AWBZ naar de WMO) betreffende de zorgtaken die er aan komen. De gemeente zal voldoende kennis in huis moeten hebben om niet als speelbal van de aanbieders op de zorgmarkt gebruikt te worden.

Actiepunten
– Voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle kernen;
– WMO-gelden mede gebruiken voor thuiszorg. De thuiszorgmogelijkheden meer in overeenstemming met de cliënten te brengen, zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen;
– Een rechtvaardige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
– Voorkomen moet worden dat WMO gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn bestemd;
– Servicepunten dienen er te komen om op een laagdrempelige wijze senioren te kunnen helpen bij de invulling van formulieren en het vragen van informatie met betrekking tot de WMO;
– Meer aandacht voor de geestelijke gezondheid en eenzaamheid;
– Dagopvang voor iedereen die dit nodig heeft;
– Het stimuleren van zorg op maat voor alle inwoners van de gemeente Schagen;
– Seniorenpartij Schagen zal er op blijven aandringen dat het niveau van de verzorging en verpleging in de AWBZ bij de overgang naar de WMO blijft gehandhaafd of zelfs wordt uitgebreid en dus nimmer mag worden verlaagd. De rechten die men in het verleden in de AWBZ had, mogen nooit een gunst worden binnen de  WMO uitvoering;
– Er dient een meldpunt te komen waar men als bezorgde medeburger zijn/haar bezorgdheid kan melden, wanneer om wat voor reden dan ook, verwaarlozing en/of mishandeling verondersteld wordt.