Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda 

 

 1. Opening door de bestuur voorzitter
 2. Insprekers
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post
 5. Uitgaande post
 6. Verslag presidium ( de heer Wang.)
 7. Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling.
 8. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
 9. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo)
 10. Wat hebben we de afgelopen maand bereikt en welke activiteiten hebben wij ondernomen
 11. Beeldvormende vergadering 15-10-2018 met als onderwerp de begroting
 12. Oordeelsvormende vergadering 16-10-2018 (zie agenda op de website gemeente Schagen)
 13. Auditcommissie 22-10-2018 (mogelijke mededelingen)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Noot: deze agenda is opgesteld op 30 september. Dit betekent dat er nog ontwikkelingen/onderwerpen aan de orde kunnen komen die onze aandacht vragen. Dit wordt tijdens de vergadering kenbaar gemaakt.

Fractie secretaris

A.S. (André) Groot

as.groot@me.com

06-53174240

 

Deel dit!