Bestuur & burger

1. Servicepunten

Seniorenpartij Schagen is van mening dat er op initiatief van de gemeente en in samenwerking met betrokken organisaties en vrijwilligers, servicepunten dienen te komen voor senioren in alle kernen, waar op laagdrempelige wijze de senioren informatie kunnen krijgen over zaken zoals:

a. Aanvragen WMO
b. Invullen van formulieren
c. Hulp bij belastingaangifte
d. Aanvraag seniorenvervoer
e. Assistentie van gemeentelijke ouderen adviseur

Op een servicepunt kan men gebruikmaken van vrijwillige ouderen adviseur(s) (VOA). Hulp bij belastingaangifte vanuit de ouderenbonden. Samenwerking met de beroeps ouderen adviseurs is voorwaarde om dit effectief uit te voeren. Wij vinden het van groot belang om Schagen FM te blijven steunen, zodat met name de senioren veel regio informatie via deze zender kunnen ontvangen.

2. College van B & W en Gemeenteraad

Het gemeentebestuur dient ondersteund te worden door een professionele ambtelijke organisatie. Waar nodig dienen de professionals goede mogelijkheden voor educatie te krijgen. In het duale stelsel heeft het onze voorkeur dat de burgemeester zowel voorzitter is van het college van B&W, alsmede van de gemeenteraad.

Actiepunten 
– Evaluatie bij de burgers in alle kernen of er voldoende aandacht is voor het contact met de gemeente;
– Waar de digitale ontwikkelingen verder gaan, zorgen dat de inwoners voldoende hulp kunnen krijgen door bestaande internetpunten te benutten en/of uit te bouwen;
– Blijven steunen van Schagen FM.
– Ook dient de leefbaarheid en beschikbaarheid van kleine kernen een apart onderwerp als portefeuille bij een wethouder te zitten;
– De gemeente Schagen is de uitvoerder en regisseur van vele wettelijke taken, de informatie gericht op die taken moet transparant en controleerbaar zijn;
– Een vaste bedrijfscontactfunctionaris die als aanspreekpunt fungeert voor het bedrijfsleven en die bedrijven begeleidt bij de procedures die benodigd zijn om vergunningen te krijgen;
– Het faciliteren van nieuwe vormen van bedrijvigheid en het werken vanuit huis;
– Een goed periodiek overleg tussen gemeente en de ondernemersverenigingen;
– Een zichtbare en blijvende inzet op vermindering van administratieve lasten voor ondernemers;
– Een eenduidige lijn voor leges en tarieven, concurrerend met elders in de regio;
– Streven naar vergelijkbare grondprijzen;- Bezuinigingen dienen op een eerlijke wijze over alle portefeuilles verdeeld te worden, dus samen de trap af.
– Alle WMO-gelden dienen besteed te worden aan de wettelijke prestatievelden;
– Het is goed voor de gemeente Schagen als het vanuit een gezonde financiële schaarste werkt, de huidige recessie is daarvoor nu leidend;
– Nieuw beleid dient primair te worden gefinancierd uit heroverweging van prioriteiten.
– Een professionalisering van de (boven-)regionale promotie en lobby.

Subsidies dienen evenwichtig verdeeld te worden
over degenen die dit nodig hebben.