Algemene beschouwingen begroting 2019

Schagen, 02 november 2018
Algemene beschouwingen Begroting 2019

Voorzitter,

Op de eerste plaats onze complimenten naar de afdelingen over de opzet en presentatie van deze begroting. De tweede digitale begroting die de gemeente Schagen presenteert en voor bijna iedereen te raadplegen is waarvoor onze dank. Ook de beeldvormende vergadering over de begroting die wij met de ambtenaren hebben gehad kwamen positief naar ons over. Wel blijven wij zoals elk jaar hameren over de grote omvang van 146 pagina’s, vorige jaar 151 dus u gaat vooruit.

Tevens onze dank voor de beantwoording van de vraag over de energiebesparing na de installatie van de ledverlichting van de openbare verlichting.

Bij uw inleiding praat u over vertrouwen naar de inwoner toe, in dat verband noemen wij als Seniorenpartij de ingelaste raadsvergadering over het bestemmingsplan wijziging, voor wat betreft de Lidl, waarvan de ondernemer en de Lidl niets wisten, maar ook het verhaal over de eventuele fusie van de voetbalvelden, waar div. besturen van de ijsbaan en volkstuinverengingen de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de krant moesten lezen.
Wij vinden dat deze handelswijzen niet echt gestand doen aan het woord vertrouwen. Naar onze mening moet een gemeentelijk apparaat ten dienste zijn voor bedrijven, verenigingen, burgers enz. Dit betekent een actieve informatieplicht. Meer transparantie zou de gemeente sieren.

Voorzitter, enkele jaren geleden spraken we ook al over een verbetering van de communicatie en één van die zaken was het Track en Trace van de postbehandeling. Wij begrijpen dat dit best iets zal gaan betekenen voor de organisatie want e.e.a. wordt transparanter maar waarom moet dit zo lang op zich laten wachten vragen wij ons af. Het wiel is al uitgevonden lijkt ons. Wij zijn bereid om hier twee tijdelijke fte’s op te zetten want wij zijn ervan overtuigd dat dit de organisatie veel tijd en irritatie gaat besparen. Nu bellen inwoners/bedrijven op wanneer zij een antwoord kunnen verwachten en dat betekend dat de telefoniste tijd moet investeren wie wat behandeld en de behandelaar waar het op dit moment zit moet e.e.a. nazien uitzoeken etc. De Seniorenpartij Schagen pleit ervoor om dit systeem zo snel en zo breed mogelijk in te zetten.

Sociaal domein
Bij de autonome kostenstijgingen bij hulpmiddelen, WMO en Veilig thuis en de Stichting Mantelzorgcentrum zorgen voor meer kosten binnen het Sociaal domein. U schrijft dat de kosten op dit moment nog opgevangen kunnen worden door herschikking van budgetten.
VRAAG: Hoe gaat u dat in de toekomst opvangen.

Blz. 12 Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving.
U gaat dat doen door het inzetten van Gebied coördinatoren, waarvan er al 2 actief zijn.
U geeft aan dat u in 2019 een 3e gebiedscoördinator aan wil stellen.
VRAAG: wij hebben altijd begrepen dat we e.a. eerst zouden evalueren en dan daarna wel of niet over gaan tot het aanstellen van een 3e gebiedscoördinator, Klopt dat?

Als Seniorenpartij willen wij een positief geluid laten horen over de starters lening, de duurzaamheids lening, en de nog in de raad te bespreken blijverslening. Vooral de blijverslening die wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan, zou voor de oudere woningeigenaar een financiële mogelijkheid kunnen bieden om de woning te kunnen aanpassen of te verbeteren.
Voorzitter wat betreft de woningbouw voor jongeren en senioren die op zoek zijn naar een huurwoning is het bijna onmogelijk om een woning te begaan. Hoezeer wij het bouwen van betaalbare (koop)woningen toejuichen stellen wij vast dat ook deze wens niet wordt gehonoreerd. De Seniorenpartij roept het college op om meer werk te maken van jongeren en seniorenwoningen. Wellicht zou het een idee zijn om met de Woning coöperaties in gesprek te gaan om bestaande woningen op te kopen van ouderen en deze te laten terug huren. Kleinschalig gebeurt dit al door speculanten waardoor ouderen de woning terug kunnen huren tegen een onredelijk hoge huur. Deze ontwikkeling zet zich landelijk door en Schagen zal dan niet buiten schot blijven.
De Seniorenpartij Schagen vraagt het college om in gesprek te gaan met de woning coöperaties om dit plan van het kopen van bestaande woningen te onderzoeken/bespreken.
Gebiedsvisie Sint Maartenszee,
Voor 2019 staat de gebiedsvisie Sint Maartenszee in de planning, maar over welke visie heeft u het?
Wij begrijpen dat er eindelijk iets gaat gebeuren, en staan daar ook volledig achter maar graag wat uitleg.
Dan hebben wij een vraag over de recreatiehaven waarbij u bij de financiën aangeeft dat de inkomsten €63.000 euro zijn en dat de kosten €50.000, – zijn.
Vraag: wij hebben nog niet zolang geleden schriftelijke vragen gesteld over het elektra verbruik van de haven. Het stichtingsbestuur van de recreatiehaven vraagt al 6 jaar om een specificatie van het elektroverbruik welke opgave ze van de gemeente Schagen behoren te ontvangen, maar tot op heden hebben zij die nog niet gekregen. Wij vinden het vreemd dat de kosten nu op €50.000, worden gezet terwijl de juiste cijfers niet bekend zijn.

Voorzitter allereerst willen wij aangeven dat de Seniorenpartij zeer verheugd is dat het College onze opmerkingen, die wij in de beschouwingen over de jaarrekening 2015 hebben gemaakt serieus heeft genomen. Het betreft o.a. een energie neutrale gemeente. Wij zijn blij dat het college het besluit heeft genomen om de komende jaren alle straatverlichting te vervangen door LED-verlichting.
Wij als gemeente hebben toch immers een voorbeeldfunctie om tot een energiezuinige gemeente te komen.
Ontwikkeling van de leefomgeving.

U heeft het over een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente die ervoor zorgt dat haar inwoners zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen tussen huis, werk, school, winkels, sport, etc.
Voorzitter dat zou kloppen als alle ingrediënten aanwezig zijn, maar helaas moeten wij constateren dat vooral in de buitengebieden deze zaken met het jaar slechter zijn geworden, met als gevolg dat de mensen geen vervoer meer kunnen krijgen. Het zou de gemeente Schagen -, zeker met onze toeristische kuststrook dat ook onze toeristen met het openbaar vervoer naar de toeristische plekken moeten kunnen komen en niet met een taxi voor een bedrag van € 35,– – sieren om met een oplossing te komen, en de provincie nog eens achter de broek te zitten om dit probleem uit de wereld te helpen, wij zullen op onze beurt de Ouderenpartij Noord-Holland vragen om hier in de provincie nogmaals aandacht voor te vragen.

Ook vragen wij extra aandacht voor het onderhoud van de wegen en trottoirs en vragen het college ook van tevoren beter te communiceren met de bewoners, wanneer er aan wegen gewerkt gaat worden. Omdat daar nogal eens onduidelijkheid over bestaat en bewoners niet weten waar ze aan toe zijn. Voorzitter het spijt ons te moeten zeggen dat communicatie in zijn algemeenheid wel meer aandacht mag krijgen.
Dan voorzitter als laatste lezen wij dat er voor 2020 geld gereserveerd is voor zowel uitbreiding nieuwe sporthal Waarland en Multitreffer ’t Zand. Voor elk €15.000,- onder de noemer onderhoud.
VRAAG: betekent dit dat de uitbreiding sporthal ’t Zand en de vernieuwing van sporthal Waarland er gaat komen?

Voorzitter tot zover.

Deel dit!