Agri & milieu

Agrarisch

Als grote plattelandsgemeente is Agri-business een belangrijke sector, die ook weer kansen biedt voor het overige bedrijfsleven. Dit vraagt om:

– Toepassen van de “ruimte voor ruimte” regeling;
– Duidelijke regels o.a. voor milieu;
– Ruimte voor duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en technologie;

Natuur, milieu en duurzaamheid

Seniorenpartij Schagen wenst dat na de fusie eerst een inventarisatie c.q. een kosten baten analyse gemaakt wordt in relatie met andere vormen van energie zoals, zonnecellen en biomassa. Pas dan kan een duurzaam energie beleid tot stand komen met als uitgangspunt CO2 neutraal.

De Seniorenpartij Schagen is van mening dat de gemeente een actiever beleid dient te voeren ten aanzien van haar waterhuishouding om zo mens en dier goed drinkwater te garanderen en ons te beschermen tegen wateroverlast. Ook maatregelen tegen de overlast van brak kwelwater zijn nodig.

Wij zijn voorstander van een zuinig beleid bij de uitgifte van milieuvergunningen.

Toezicht op de milieuwetgeving blijkt helaas toch de enige manier te zijn om de vele gebruikers van de natuur op het rechte pad te houden. De Seniorenpartij Schagen is tegen plaatsing van windmolens op het land, maar in zee is geen probleem.

Actiepunten
– Een terughoudend beleid bij de uitgifte van milieuvergunningen en een betere handhaving van de voorwaarden in de vergunningen. Het bevorderen van subsidie om meer gebruik van zonne-energie te maken;
– De Seniorenpartij Schagen wil een geringere heffing voor senioren, alleen of samenwonend, in het kader van de afvalstoffenheffing. Naarmate men het milieu meer belast, dient dit in de heffing tot uiting te komen;
– Bij allerlei ontwikkelingen dient de Flora- en Fauna wet gehanteerd te worden;
– Naast mensen zijn ook planten en dieren inwoners van onze gemeente.